Avís i política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades?

 • Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS
 • Adreça postal: Gran Vía de les Corts Catalans 707, 08013 Barcelona
 • Telèfon: 932 32 16 12
 • Adreça electrònica: gestion@lesseps.net
 • Delegat de protecció de dades: lopd@msanchez.cat

Les dades seran tractades per a la gestió de l’Alumne a nivell acadèmic, administratiu, així com la gestió de les activitats desenvolupades pel centre educatiu.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A la FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat següent:

 

 • ALUMNES: Les dades seran tractades amb la finalitat d’identificar l’alumne matriculat en aquest centre i fer les revisions mèdiques.
 • PARES I/O TUTORS: Les dades seran tractades amb la finalitat de fer la facturació del centre i enviar informació o Newsletter sobre les activitats que fa el centre educatiu.
 • NÒMINES, PERSONAL I RECURSOS HUMANS: Fitxer per a la gestió de recursos humans i gestió de nòmines.
 • Videovigilància: Les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir la seguretat de les instal·lacions del centre,

Quant de temps conservarem les dades?

Criteris de conservació de les dades:

Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. Les imatges gravades mitjançant el sistema de videovigilància, seran esborrades transcorreguts 30 dies.

Consentiment de l’Interessat o pare i/o tutor.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Consentiment de l’interessat:

La base legal per al tractament de les vostres dades és mitjançant el consentiment de l’afectat, l’execució de contracte de serveis i oferir respostes a les vostres consultes rebudes mitjançant les xarxes socials que disposa el mateix portal (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

Interès legítim:

Per interès legítim de FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS, és per atendre millor les vostres expectatives i millorar la qualitat de serveis que ofereix el centre i la pàgina web, així com fer estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguin resultar d’interès. Les dades són tractades partint de la relació existent entre vosaltres i el centre educatiu.

Les dades podran ser cedits o comunicats a entitats bancàries, entitat asseguradora, a l’equip mèdic, a l’Ajuntament, Conselleria d’Educació, Ministeri d’Educació.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a:

 • Entitats bancàries per als cobraments dels serveis que ofereix el centre (matrícula, menjador, material escolar)
 • A l’entitat asseguradora amb la qual el centre contracti per a la gestió dels accidents que els alumnes puguin patir en el mateix centre.
 • A l’equip mèdic contractat per efectuar les revisions mèdiques periòdiques als alumnes del centre.
 • A l’Ajuntament on estiguin empadronats o resideixin els alumnes a l’efecte de la gestió de concessió de beques, subvencions i altres competències legítimes per part de l’Ajuntament
 • A la Conselleria d’Educació i, si escau, al Ministeri d’Educació per a l’exercici de les seves competències.

Accedir, rectificar i suprimir les dades, i també altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Dret Contingut
Accés Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Rectificació Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats amb les quals es van recollir.
Oposició Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de serveis que ens sol·licitin del seu interès. FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
Limitació del tractament En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
 • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
 • Quan FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS no necessita tractar les seves dades, però vosaltres les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan us oposeu al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format electrònic estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Si considereu que a FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS no hem tractat les vostres dades d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades en els següents canals d’atenció següents:

 • Correu electrònic lopd@msanchez.cat
 • École Ferdinand de Lesseps – Departament Protecció de Dades Gran Via de les Corts Catalans, 707, 08013 Barcelona. Telèfon: 932 32 16 12

Per exercitar els vostres drets, s’haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb aquesta és mitjançant la pàgina web www.agpd.es

Política de privacitat

Per donar compliment al que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació general d’aquest lloc web:

Objecte

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les «Condicions Generals») regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (d’ara endavant «el Portal») que FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS, posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal, els usuaris expressen l’acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS en qualsevol moment. Els usuaris estan també sotmesos a totes les condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, amb relació als continguts o serveis concrets, que tenen en compte el que preveuen aquestes Condicions Generals quan no s’hi oposin.

1.INFORMACIÓ A L’USUARI

FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la informació del tractament següent:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes Comunicacions seran realitzades per FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Fer estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a cap destinatari, llevat d’obligació legal.

Drets que assisteixen l’usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

 • Adreça postal: FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS, Gran Via de les Corts Catalans, 707, 08013 Barcelona
 • Adreça electrònica: gestion@lesseps.net
 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant l’entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament, i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que la inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes dades.

FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que fes algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposa les normativa vigent en protecció de dades personals, FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS està complint totes les disposicions de les normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per aquests, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que es facin servir habitualment a aquest efecte a internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es facin sense autorització de FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per facilitar-vos l’accés, pot ser que FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS inclogui vincles a pàgines d’internet pertanyents o gestionats per tercers. En entrar en aquests llocs, revisareu i acceptareu  les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquestes. A més, el vincle a un lloc aliè a FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS no implica que aprovi aquest lloc ni els productes o serveis a què fa referència.

5. POLÍTICA DE COOKIES

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir-vos el millor servei i per tal de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d’accés. S’utilitzen cookies pròpies de sessió i de tercers, tal com s’indica en la nostra política de cookies, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi ha).

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS o de tercers titulars dels mateixos drets. En cap cas l’accés a les pàgines web del portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, llevat dels drets de visualitzar i de fer còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre de conformitat amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per FUNDACIÓ PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

8.LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que componen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, serà la llei espanyola